Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čočky v Mayském orákulu

6. 11. 2008

Čočky

 

Řeč světla

Stín

Sjednocení protikladů

Cesta za dobrodružstvím

Posun světů

Hologram

Transformátor

Nový mýtus

Snílek a sen

Transparentnost

Brána do transcendence

 

ŘEČ SVĚTLA

Kvality: brána, přímý přístup, zvuk a světlo, přenosy, pocity, příprava na vzestup, transcendentální vědomí, zaostřené ohnisko, oddanost.


Tato čočka ohlašuje, že se blížíte k bráně mezi dimenzemi. Zbystřete pozornost - právě můžete využít řeč světla, což je energie vašeho božského Já, která vám může pomoci při vytvoření světelného těla. Řeč světla se projevuje jemnými přenosy energie, které vnímáme ja­ko světelné impulzy, barvy a zvuky nebo zvýšené vibrace. Tato kar­ta říká, že byste se měli soustředit do jednoho bodu. Setrváte-li ve stavu oddaného spojení, získáte od těchto energií velké dary.

Této posvátné řeči věnujte důvěru a rozvíjejte ji. Je zakódována v pocitech. Všechny pocity jsou místy, kudy vede cesta k Bohu. Tuto abstraktní řeč poznáte podle náhlého pocitu jednoty, transcendence nebo rozšířeného vnímání. Naučte se používat pocitu jako duchov­ního kormidla a srdce jako kompasu. S pomocí tohoto prastarého způsobu komunikace se můžete rozpomenout na své poslání a osud.

Tento abstraktní jazyk je možno dekódovat pomocí symbolů. Symbolům není třeba "rozumět". Jejich význam zasahuje úroveň nadvědomí, která prostupuje všemi aspekty vaší bytosti. Nejde o to symboly interpretovat pomocí významů, které máte zafixované v pa­měti, ale spíš sledovat, jak na symboly a metafory reaguje vaše nit­ro. Symboly by totiž ve vás měly evokovat váš vlastní mytický kód, měly by být spojnicí mezi realitami. Součástí této řeči jsou také bar­vy. Všímejte si barev, které vás silně přitahují, a pracujte s nimi.
Nezapomeňte, že potřebné znalosti už máte. Jde o let do čistého stavu vědomí, kde již žádná slova neexistují. Otevřete se a osvojte si svou rodnou řeč, galaktickou řeč světla. Nahmatejte pulz opětného shledání a važte si milosti, které se vám dostalo.

STÍN

Kvality: reakce, kladení odporu, nedokončená práce, nevyjádřené aspekty, skrytý potenciál, cesta do celist­vosti, léčení destruktivních rodinných stereotypů, léče­ní s vnitřním a biologickým otcem/matkou


Cesta do zamlženého zrcadla moudrosti stínu je provázena hlubo­kým poznáním a získáním síly. Stín je pouze nezřetelnou stránkou světla, "nevyřízené účty", obavy a pochybnosti, vlastnosti, kterým se většinou vyhýbáme nebo které skrýváme. Stín jako všechno to, co je nevyjádřeno, obsahuje obrovský potenciál a důležité nástroje k transformaci. Stín umožňuje poznat, že naše iluze - názory, hod­nocení, obrazy a omezení - jsou jenom věci, které stojí mezi námi a světlem.

V každodenním životě nám stín naznačuje, jakým směrem by se mohl ubírat náš růst. Když v nás určitá osoba, situace nebo problém vyvolává napětí, je to jasný signál, že nějaký stínový aspekt volá po transformaci. Je třeba otevřeně vyjadřovat to, co si většinou nechá­váme pro sebe. Své emoce prožívat a vyjadřovat naplno. Nebudete-li se zdráhat řešit stíny spojené s ostatními lidmi, může to vztahům je­nom prospět. Odměnou je prohloubení intimity, lásky a sebepřijetí. Práce se stínem je důležitou součástí cesty vašeho Já k celistvos­ti. Osobním uzdravováním a integrací stínových aspektů pomáháte uzdravovat a integrovat i své okolí. (Viz také "Moudrost stínu" v Úvodu.)

Přišel čas zahojit destruktivní rodinné stereotypy a uvědomit si nevyřešené problémy, které souvisejí s vaším biologickým otcem a matkou a hlasem otce a matky, které máte v sobě. V dětství jste automaticky přenesli mužskou autoritu a ženskou péči mimo sebe, na své biologické rodiče. Nyní žádejte mužskou autoritu a ženskou péči zpět, abyste se mohli sami stát jejich zdrojem. Až sílu, které jste se v dětství vzdali, dostanete zpět, můžete začít žít ve vlastní režii a stát se vším, čím jste!

SJEDNOCENÍ PROTIKLADŮ

Kvality: vnímání duality, hromadné vědomí, osobní roz­klad, integrace polarity, nové pojetí řeči, která byla zdro­jem oddělení a omezení


Přišel čas, abyste se přímo věnovali iluzi oddělení a duality! Tato čočka žádá, abyste vyřešili pocit vlastní rozpolcenosti. Uvědomte si, jakým způsobem udržujete představu protikladů, jako dobré a špatné, správné a nesprávné, "oni a my". Dvojice protikladů jsou přímo pilířem, na němž naše trojrozměrná skutečnost stojí. Tato skutečnost se však nyní mění.

Dualita je pouze záležitostí našeho vnímání. Dvojice protikladů po­važujeme za protiklady jenom pro navyklý způsob vnímání. Vlivem našeho okolí jsme si zvykli chápat polaritu z hlediska oddělení a dua­lity. Dualita je však pouze prostředek k transformaci a udržuje se při životě jenom díky myšlenkovým systémům kolektivního vědomí. Jak­mile se nám podaří integrací protikladů našeho osobního života své strnulé názory změnit, změní se i skutečnost, v níž žijeme. A změnou naší osobní skutečnosti se začne měnit i kolektivní skutečnost, a na­konec se projeví i vyšší skutečnost neoddělitelné jednoty. Protože myšlenky mají obrovskou transformační sílu, je velmi důležité opus­tit řeč, která omezuje a odděluje, a nahradit ji řečí, která spojuje.

Vaším současným úkolem je zaměřit se na názorové systémy, ko­lektivní problémy a myšlenkové formy a zjistit, kde vás omezují. Současná komplikovanost a strnulost vaší bytosti je katalyzátorem nových procesů, které vás povedou k zjednodušení, rozšíření a změně. Tuto energii najdete v každé oblasti svého života, která je příliš kom­plikovaná a neflexibilní. Protože osobní problémy jsou propojeny s ko­lektivním vědomím, přispíváte tím zároveň i k celkové transformaci. Sjednocení protikladů se musí odehrát ve vás.
Na skutečnost je tedy třeba se dívat z hlediska daru, který je v duali­tě obsažen. Osvojením tohoto pohledu přispějete ke kvantovému skoku do nové skutečnosti. Nezapomeňte, že evoluční proces sjednocení proti­kladů probíhá nejen ve vašem vědomí, ale i ve vědomí celé planety!

CESTA ZA DOBRODRUŽSTVÍM

Kvality: volání mýtu, cesta, hledání, průvodci, spo­jenci, receptivita, zasvěcení, zmocnění, křižovatka, pře­psání osobního mýtu, rovnováha, fialový paprsek trans­mutace
Právě jste se dostali na svou životní křižovatku. Slyšíte volání mý­tu?

Tato čočka ve vás probouzí osobní vizi, vyvolává zasutou vzpo­mínku na smysl života. Vzpomeňte si na své osudové poslání.Cítíte v poslední době, že se něco hýbe -jakási touha něco objevit, na něco si vzpomenout, "stát se novým"? Je-li tomu tak, zaslechli jste mytické volání. Můžete čekat, že vás rozhýbe vzpomínka na sen, který dlouho nosíte v sobě. Zavolejte si na pomoc spojence a prů­vodce. Vyvolejte svou plnou přítomnost a rozpomeňte se. Všechno, co k cestě potřebujete, je připraveno a čeká jen na vaše zavolání.
Vaším nynějším úkolem je do scénáře svého života zakomponovat více mytické látky. Věnujte dostatek času tomu, abyste si ujasnili smysl vašeho osobního mýtu. Nezapomeňte: Stvořitelem jste VY. Ži­vot není sled nahodilých událostí! Zamyslete se nad těmi částmi své­ho životního scénáře, které potřebují vylepšit, a pak všechno, co vám jako hrdinovi příběhu nevyhovuje, škrtněte. Začněte tím, že přijme­te za vlastní všechny své projekce, to znamená, nezdráhejte se podí­vat na to, jaké vlastnosti vás na lidech přitahují (hrdinové) a jaké odpuzují (bídáci). Je třeba si uvědomit, že to, co na první pohled vy­padá jako zkouška a utrpení, je ve skutečnosti neocenitelný dar, ob­sahující životní moudrost. Abyste však poznali, že jde jenom o lekce, které vám ukazují kudy dál, je třeba se na život dívat jako na jedno velké dobrodružství. Žít mytičtějším životem znamená schopnost kvalifikovaněji podstupovat zkoušky, s nimiž se na dobrodružné ces­tě životem setkáváme. Tato karta vyvolává obrovskou sílu fialového plamene transmutace z mytické úrovně "Já jsem". Tato síla léčí a transformuje všechny oblasti vaší bytosti, které jste ještě láskou neintegrovali v jeden celek.

Cesta vede k iniciaci, kdy máte uskutečnit vše, co jste se dosud na­učili. Potvrzení a zmocnění se může projevit jako něco nového, nový prostředek, dovednost, vzestup tvořivosti a dalšími způsoby. Jestliže tyto dary přijmete s radostí, budete je předávat i dalším lidem. A vy pocítíte obnovenou energii, smysl života a odhodlání věnovat svému dobrodružství všechny síly. Jaký aspekt vaší bytosti (emocionální, mentální, fyzický, duchovní) je v nerovnováze? Tato čočka je voláním, abyste se do životního mytického dobrodružství pouštěli s větší roz­vahou. Přitom si můžete opakovat heslo dobrodruha: Žij přítomnos­tí. Nestarej se. Jdi pořád dál. Pozor na lva po levici!

POSUN SVĚTŮ

Kvality: kvantový skok, velká změna, rozšířená sku­tečnost, neznámo, "chůze" do neznáma, "flexibilní" spo­jovací body, stát se otevřeným vědomím

Zvedněte kotvy, poutníci, a vyplujte do nového světa zázraků! Tato čočka vybízí ke kvantovému skoku, za hranice známé skutečnosti. Stáváte se otevřeným vědomím. Vás i tuto skutečnost čeká velký po­sun světů.

Vlivem společenského tlaku a zvyklostí jste možná na základě ví­ry v pevné pojmy jako zákaz, popírání, omezení a hodnocení vytvo­řili i vy svoji skutečnost. Až se však lidstvo dostane na kritický práh, kde se jeho názorový systém změní, projeví se tato změna i do sku­tečnosti. Nechtě jevovou stránku skutečnosti stranou. Podívejte se na vesmír jako na nedělitelný celek - jako jediný hologram tvořený obrovskou sítí propojených možností. Do tohoto energetického pole můžete nyní zasahovat i z něj čerpat. Můžete si vytvořit skutečnost podle vlastních představ.
Probíhá posun světů. V tomto průsečíku času a prostoru, kdy se rozšiřuje vnímání možného, začínáte kontaktovat mocné galaktické energie. Transformuje se všechno, na co vám doposud stačily ome­zující definice. Tuto rozšířenou verzi reality můžeme zahlédnout v ob­dobí krajní krize, silných emocí, prostřednictvím zážitků pod vlivem narkotik, hluboké meditace, vážné nemoci nebo ohrožení života. Po takových zkušenostech vypadá všechno jinak a objevuje se potenci­ál všech možností. Příčinou je uvolnění "šroubů", kterým byla sku­tečnost doposud spojena.
Tato čočka říká, že vaším úkolem je tyto šrouby vědomě uvolňo­vat, aby se daly podle potřeby přizpůsobit. Je třeba učinit kvantový skok do světa pohyblivých názorů a rozšířených skutečností. Odměnou za flexibilitu a ochotu vydat se do neznáma bude úžasný svět uspořádaný na úplně novém základě!

HOLOGRAM

Kvality: odražený obraz jednoho, větší skutečnost, širší hledisko, vývoj k celistvosti, vstup do "velkého příběhu"

Pod vlivem okolí je snadné se považovat za tvora nedokonalého, kte­rý si nic nezaslouží. S tímto omezováním své bytosti je třeba skon­covat. Svým vnímáním skutečnost doslova vytváříte! Tato čočka znamená, že zbavit se všech dojmů izolace nebo oddělení od jednoty se Zdrojem je velkou životní lekcí. Vaším úkolem je uvidět svoji část ve velkém hologramu, uvidět sebe sama jako odraz Velkého Slunce, Zdroje. Opusťte pojetí svého života jako maličkého příběhu úzkopr-sého človíčka. Právě vcházíte do vícerozměrné přítomnosti ve "vel­kém příběhu", velkém řádu, kde se má naplnit poslání, s nímž jste na tuto planetu přišli. Je tedy třeba být otevřený a nenechat si ujít zprávy o způsobu, jakým se tento skok do vyššího řádu bude usku­tečňovat!

Vzpomínáte si na film Hvězdné války a na hologram princezny Leah? Hologram se vytvoří tak, že paprsek, koherentní zdroj svět­la (Bůh), dopadá po odrazu zrcadlem (duchovní skutečnost) na fo­tografickou desku (materiální realita), kde vznikne trojrozměrný obraz (člověk). A nyní se po vás nechce nic jiného, než abyste tento rozšířený obraz skutečnosti sami obsáhli. Z hlediska velkého holo­gramu žádný čas neexistuje. Z toho vyplývá, že zpáteční cestu k jednotě jste již absolvovali. Pokuste se podívat na stávající situa­ci z jiného místa v hologramu. Slon vypadá jinak z hlediska myši a žirafy. Uvědomte si místo, z něhož se na hologram díváte.

Změny, které budete k napojení na svou celistvost potřebovat, najdete ve svém okolí jako v zrcadle. Co odrážejí lidé a události kolem vás? Nic jiného než "domácí úkoly", které zadává evoluční proces. Na vás je, abyste objevili v těchto odrazech dary, jež pro vás byly přichystány. Protože rezonance s hologramem vesmírné harmonie je již ve vás, nemůžete v životě udělat chybu. Svému životu nemůžete ublížit.

Zhluboka se nadechněte a relaxujte. To, co právě prožíváte, padne vaší současné etapě vývoje k celistvosti jako ulité. Zaměřte se na své přirozené záření. Až budete prázdní a tiší, stanete se jasným ná­strojem, kterým může koherentní světelný zdroj Stvořitele prostě procházet. Tímto způsobem můžete prostým bytím naplňovat bož­ské poslání.

 

TRANSFOMÁTOR

Kvality: planetární realita, kolektivní snové pole, sebeléčení, převodník, radikální přerušení, skoncování s minulostí, léčitel/měnič, porodní asistent planetár­ní transformace

Jste porodním asistentem planetární transformace. Jste léčitelem a transformátorem kolektivního vědomí této planety. Probuďte se a využijte svého obrovského potenciálu. Jestliže jste si vytáhli tuto čočku, rozšířením svých úzkých názorových systémů přispějte k transformaci pojmů, z nichž se kolektivní skutečnost skládá.

Kolektivní energie a myšlenkové formy lidstva dávají svou pou­hou silou skutečnosti tvar, který vnímáme. To, čemu říkáme sku­tečnost, je kolektivní snové pole, holografický odraz našich společ­ných názorů. Řešení osobních problémů zdánlivé izolace, bolesti, strachu, popírání, hodnocení a omezení přináší zdraví a integraci nejen jednotlivci, ale celému lidstvu. Osobní změny mají vliv na ko­lektivní skutečnost celé planety. Na kolektivní snové pole však pů­sobí všechny vaše sny, vize a názory. Pouhou realizací vědomé lás­ky přispíváte k realizaci zázraku na Zemi.

Rozlučte se s minulostí. Cekejte hluboký předěl ve vnímání a de­finování reality. Rozhodněte se vědomě vstoupit na evoluční hřiště širší skutečnosti. Na cestě se setkáte s pocity, jež vás upozorní na vše, co se ještě nepodařilo láskou úplně osvobodit. V těchto pocitech jsou ukryty klíče k síle, kterou budete k transformaci potřebovat.

Toto dynamické planetární pole zve ke hře a k tanci. Je na kaž­dém, aby odvedl svůj díl terapie. Potom může přistoupit ke trans­formaci na kolektivní, planetární rovině. Přispěte ke zrození nové skutečnosti. Vyléčení vlastních traumat je základ, o který se může opřít transformace vaše i celé planety.

NOVÝ MÝTUS

Kvality: osobní mýtus, metamýtus, poslání, zázrak na Zemi, nová zlatá oktáva, cesta nevinnosti, současná chvíle

Děti Slunce, slyšíte volání? Probuďte se a zaujměte své místo v no­vém mýtu. Planeta Země se právě chystá na velký zázrak. Děti Slunce vystoupí i se Zemí, zaujmou nové místo mezi hvězdami a vy­tvoří nové vědomí. Na Zemi právě zní nová harmonie světla a zvu­ku, zlatá oktáva, která zní ve frekvencích extáze, sjednocení a ničím nepodmíněné lásky.
Děti Slunce, víte, proč jste přišli na Zemi? Máte být zázrakem no­vého mýtu, který se právě rodí. Přišli jste na Zemi s posláním, s plá­nem, s programem, zakódovaným v pocitech. Žijte v harmonii s tím­to plánem. Otevřete svůj svět Velkému tajemství. Dívejte se na své zkušenosti z mytického hlediska, abyste nezapomněli na své spoje­ní s vyšším řádem.
Všímejte si symbolů ve svém každodenním životě. Zde můžete na­jít klíč k vašemu osobnímu mýtu. Obyčejný život je plný metaforic­kých významů. Pro vytvoření soukromého mýtu i velkého metamýtu má význam všechno, co děláte.

Ode dneška už nebudou žádné mapy, žádná kréda, žádné filozofie. Pokyny budou přicházet přímo z vesmíru, vteřinu co vteřinu. To je cesta nevinnosti, cesta důvěry. Zde se kráčí každý krok jenom jed­nou a vesmír hovoří hlasem přítomné chvíle.
Klíč k tomuto království se nachází ve vašem srdci. Stejně jako přitažlivost nebeských těles se ani láska nebere ani nedává, ale ob­jevuje a umožňuje. Nikdo není bez lásky, protože láska je síla, kte­rá drží vesmíry pohromadě. Pouhým ztělesněním lásky žijete nový mýtus, který umožní cestu domů. Odevzdej se lásce a probuď se, dí­tě Slunce!

SNÍLEK A SEN

Kvality: osud, osobní sen, synchronicita, mozaika význa­mu, velký sen

Právě se uskutečňuje váš osobní sen. Tento sen uskutečňujete sně­ním. Buďte v přítomnosti. Buďte uvědomělí. Jste starověký mudrc, který si do přítomnosti přináší moudrost minulých životů, a tento sen vám dává příležitost splynout se vším, co jste kdy byli a čím se můžete stát. Čas a prostor se svinují. Zastavte se a vnímejte pro­plétání vláken v novém snu. Uvědomte si sny plné možností, ná­hodná setkání, objevné knihy a neobvyklá střetnutí. Až poznáte, že tato vlákna pocházejí z velkého snu, začne se skládat vzrušující mo­zaika, odhalující význam a poslání.
Snílek se probouzí, osud se začíná naplňovat. Podívejte se, jak vás minulost přivedla do přítomnosti a jak vás přítomnost katapultuje do budoucnosti. Dávejte pozor na silné pocity a intuitivní poznatky: vzory, obrazce, barvy, zvuky a počitky. Mytický výraz sebe sama přeneste do snu každodenního života! Položte si otázku: "Co chci?" Soustřeďte se na odpověď. Pokračujte ve snění i po probuzení.

Zbavte se běžného pohledu na svět. V tomto snu jste hercem i di­vákem. V kolektivním snovém poli je možné všechno a vznikají zde všechny věci. Vědomým sněním pomáháte vytvářet novou skuteč­nost velkého snu, velkou skutečnost, která již nadchází.


 TRANSPARENTNOST

Kvality: identifikace, herec, zkoušení nových rolí, nede­finování sebe

Vítejte, božské děti, do tajemství transparentnosti, kde není žád­ných definic. Vstupte do svého propustného Já. Objevte a oslavujte božské dítě v sobě, dobrodruha, "herce", který si může zahrát kaž­dou roli, aniž by se na ni vázal.

Božské dítě není svázáno definicemi, ale má všechny klíče k šat­níku. Podívejte se, nakolik se identifikujete s rolemi, jež hrajete. Vědomě si vyzkoušejte i neznámé role, které vám život dává jako lekce. Vyzkoušejte si i role, kterým byste se raději vyhnuli, nebo ty, k nimž máte odpor. Ať kouzelné dítě ve vašem nitru pozná, co to je vážnost, deprese, hněv, bezradnost nebo zmatek. Prozkoumejte vše, s čím jste se dosud identifikovali a "oddefinujte" se. Přístupnost vů­či všem možnostem otevírá dveře k transparentnosti, která zname­ná, že se na svět díváte s důvěrou v Boha.

Transparentností vzniká určitá imunita, díky které se člověk již ne­musí identifikovat se svými minulými zkušenostmi. Projekce ostat­ních pak vámi budou procházet beze stopy, aniž by ve vás vyvoláva­ly emocionální reakce, například pocity urážky. Uvědomte si, že každá vaše reakce je prostě upozornění na identifikaci, kterou se ještě nepodařilo odstranit. Je to pokyn pro "herce", že v šatníku zby­la maska, kterou ještě nevyzkoušel a netransformoval. Nalezněte svou novou tvář. Uvědomte si, že jste hercem v kosmické hře. Ze ego a svět, v němž jste kdysi podle vašeho názoru vězeli, je jenom fáta morgána, prostě další role v další hře, s herci, kteří na to, že hrají, zapomněli. Umění hrát je umění transmutace. Šaman se naučil "hrát" jako jaguár tak, že přizpůsobil své vnímání "pocitům" jaguá­ra, a tak změnil "šrouby", jimiž byla dosud spojena jeho realita. Stal se transparentním. Transparentnost je předpokladem cesty do no­vých světů.

 

BRÁNA DO TRANSCENDENCE

Kvality: porodní cesty božského Já, blaženost, hvězdná brána, extatické spojení, tajný vchod, viditelné a nevi­ditelné, prázdno, nepoznatelné a známé, objevené a ob­jevitel

Jsem venku i uvnitř, nahoře i dole, nepoznatelné i známé, viditelné i neviditelné. Putuj do mého potenciálu bez tvarů. Rozplyň se v mé prázdnotě a objev svou plnost.
Pojďte, děti kosmu, ukažte svou pravou tvář v nadcházejícím zá­zraku. Vstupte do velké skutečnosti. Objevením velké konstelace svého Já se otevírají dveře do celého vesmíru. Máte možnost sply­nout s jedním srdcem a splnit si tak svůj vytoužený sen! Stát se sou­částí jedné společné podstaty. Prolomte staré svazky a omezení. Dýchejte božský dech. Rozšiřte se, abyste obsáhli více své bytosti. Brána transcendence je tajný vchod, který jste dlouho hledali, hvězdná brána, kterou prochází setba nových světů.

Otevřete se extatickému spojení a vytržení a milosti nepodmíně­né lásky. Probuďte se do radostných oslav ve světě, kde je jenom lás­ka. Vychutnejte zhluboka svůj příchod domů. Prožijte nejvyšší bla­ženost a jednotu, která se nachází ve věčné přítomnosti. Kdo se zbaví pocitu oddělení, již nemůže pochybovat o tom, že je bytostí lásky! Splyňte opět s klidnou vibrací domova.

Až se vrátíte domů regenerováni a probuzeni, ztělesňujte radost­nou frekvenci nebe na Zemi. Nové frekvence zlaté oktávy nyní ve vás tančí v nádheře jednotného pulzu. Právě se nacházíte v porod­ních cestách. Poddejte se "stahům". Právě rodíte své božské Já. Na­roďte se extázi!