Jdi na obsah Jdi na menu
 


Čísla v Mayském orákulu

6. 11. 2008

Čísla 1-13

Jeden - Jednota

Otevřete své srdce bezvýhradnou láskou jako kalich, který se chystá k přijetí nedělitelné podstaty. Připravte se na udělení svátosti jednoty.

Kvality: ničím nepodmíněná láska, jediné srdce, nedělitelná podstata, vnitřní vibrace, nový začátek, kalich nekonečna, Veškerenstvo

Číslo jedna představuje paprsek jednoty bytostného Já se Zdrojem.

Máte v sobě paradox: na jedné straně je vaše "oddělené" já, na straně druhé jednota s Jedním. Jste zároveň počátkem vývoje i jeho vyvrcholením. Jste průkopník. Otevíráte cestu. Trpíte-li pocitem osamělosti a odloučenosti od Zdroje, měli byste najít jednotu s svým bytostným Já a soustředit se na realitu jediného srdce. Moudrost, kterou hledáte, jste vy sami!

Tato karta vás upozorňuje na velkou životní lekci, kterou můžete ze svého oddělení od Zdroje vytěžit. Představa, že je Bůh mimo vás, je podporována jazykem, který používáte. Uvědomujete si, jak nás jazyk různé názory zbytečně omezují? Je třeba vyměnit optiku, kterou se na skutečnost díváme, a podívat se na svět z co nejširšího hlediska. Podívejte se očima jednotného vědomí, jak vaše vlastní role zapadá do celkového hologramu skutečnosti. Maximálním rozšířením vědomí jednoty, které se vyprázdněním a pročištěním připraví na přijetí Božské podstaty, může ustat boj, který ego ve své touze po činnosti vytvořilo. Na této úrovni vědomí se totiž stanete zaměřovacím zařízením, kterým protéká koherentní božské světlo. Tímto jednoduchým způsobem se člověk sjednotí s božskou podstatou a začne naplňovat boží plán.

Rychlost vibrací je přímo úměrná intenzitě lásky. Změna přátel, názorů nebo pojmů nemá na vibrace žádný vliv. Vyšší úroveň vibrací si omezujete sami tím, že se nemáte dostatečně rádi. Vaší zkušenost vám nikdo a nic nemůže nadiktovat. Jediným faktorem, který může ovlivnit prožívání života, jsou vibrace a uvědomění.

Dvě - Polarita

Podívejte se do zrcadla. Kdo se na vás dívá z druhé strany?

Kvality: osnova reality, posvátná dvojčata, spolupráce, vztah, polarita muže a ženy, duality, vazby, kladení odporu

Číslo dvě je paprsek polarity: posvátná dvojčata, zamlžené zrcadlo v protikladu k jasnému odrazu, zkrátka všechno, co je v určitém vztahu. Polarita je rám, na němž je napnuta realita, strhující tanec vesmírných sil. V zrcadle polarity lze však kromě klamů najít i definitivní osvobození od klamů.

Polarita odhaluje konflikty, boje a zdánlivé oddělení, které vzniklo právě vírou v dualitu. Měli byste se zamyslet nad tím, co vás přitahuje a co vás odpuzuje, k čemu jste připoutání a čemu se vzpíráte. Tyto jevy mají totiž společného jmenovatele. Když se něčemu bráníte, tedy to vytěsňujete ze svého vědomí, bude výslednou emocí strach, při němž budete mít pocit tlaku od stejného pólu magnetu. Když vás naopak něco silně přitahuje, tedy neustále zaměřujete své vědomí na určitý objekt, budete to pociťovat jako působení gravitace. V obou případech ovšem dochází k poklesu energie a vychýlení ze středu, které brání pravdivému vnímání skutečnosti.

Za složitými vztahy se ukrývá rám, na kterém je napnuta realita. Číslo dvě obsahuje moudrost, kterou nyní můžete využít. Protiklady ve skutečnosti spolupracují, jsou to spojenci. A právě díky této spolupráci jsou protiklady předpokladem vzájemného ocenění a celku.

Důležité je v sobě najít i protiklad mužského a ženského živlu. Prozkoumat své božské mužské a ženské aspekty. Pokusit se najít ve vztazích všechno cenné, co obsahují. Probádat je právě po stránce protikladů a zjistit, kam jejich síla a růst směřuje. Neměli bychom zapomenout, že polarita je pulzem vesmírného Zdroje.

Tři - Rytmus

Jsi světelný trojúhelník, jenž se stal viditelným. Cítíš pulz posvátného proudu, který tě volá domů?

Kvality: pohyb, změna, tok, proud, tvořivost, integrace, posvátná trojice, bezproblémové snášení změn, nechat se unášet proudem, nebojování, nekladení odporu

Tři znamená paprsek rytmu, galaktický tep přirozeného toku. Tato vesmírná řeka nabízí pohyb, jehož pulzem protékají všechny možnosti. Otevřete se jejímu proudu proměny! V procesu proměny a transformace byste se měli cítit dobře. Neklaďte odpor a nechte se unášet tím, co prospívá vývoji. Boj je spíše znamením ega než podstaty, která dobře ví, že povaha skutečnosti spočívá v proudění a ve změně.

Jestliže jste si vytáhli číslo tři, znamená to, že existuje něco, co byste rádi změnili nebo integrovali do přirozeného toku života. Staňte se "třetím bodem světla", který vznikne integrací protikladů. Pokuste se zachytit pulz posvátné trojice, která je ve vás a ohlašuje nové stvoření. Ať integrujete to, co se vám již zdánlivě ztratilo z dohledu, co se oddělilo, zatemnilo.

Trpíte-li při tvořivé činnosti roztříštěností, měli byste se naučit tvořivou energii koncentrovat. Rozhodnout se svým životem vyjadřovat pravdu. Přišel čas, kdy se má skrze vás odhalit Velké tajemství. Uvědomte si, že jste závěrečný kámen světelné stavby. Nezdráhejte se tvořivým způsobem vyjádřit svou duchovní cestu.

Čtyři - Míra

Ve shodě s přirozenými cykly se staň zjevením Velkého tajemství.

Kvality: řád, definice, rozlišování, přirozené cykly, smysluplné uspořádání, načasování, organizátor, reformátor

Čtyři je paprsek míry, zařazení do přirozených cyklů. Je to čtverec, základna pyramidy, pevný základ, který sjednocuje siločáry řídící síly. Čtyři je diamant, který chce, abyste používali rozlišovací nástroje. Nastal čas, abyste se svým snem nebo vizí vyšli ven. Máte k dispozici přirozené logické myšlení, řád a definice - s pomocí těchto schopností můžete uskutečnit vše co vám napoví tvořivý duch. Architektem, který realizuje své sny, jste vy. Otevřete dveře a vyvolejte posvátnou čtyřku. Povede vás do smysluplného řádu a současnému životnímu cyklu přinese zdraví.

Čtyři směry pomáhají pochopit fyzikální zákony vesmíru. S pomocí míry jako nástroje vědomí můžete tvarovat čas, podobu a prostor. Nyní je čas se koncentrovat, hmatatelně se propojit s nedefinovaným. Posbírat své myšlenky, ukáznit je, dát jim tvar. Naučit se rozlišovat takovým způsobem, který nebude mít za následek oddělení nebo hodnocení. S tvořivou energií je třeba hospodařit konstruktivně, aby vám zbylo dost sil pro praktickou realizaci.

Jestliže jste si vytáhli tuto kartu, uvažujte o uplatnění svých schopností nebo talentu jako organizátor, plánovač reformátor budoucnosti. Může se vám stát, že se díky těmto vlohám stanete předákem duchovního hnutí nebo organizace. Tato karta vám říká, že jste obdařeni jasným rozumovým rozlišováním, definováním a organizačními schopnostmi. Co se týče vašeho současného problému, zaměřte se na vytvoření přesného harmonogramu.

Pět - Střed

Podíváš-li se ke hvězdám, uvidíš bránu. Až najdeš střed ve svém nitru, stačí vztáhnout ruku a brána se otevře.

Kvality: vnitřní smysl, ústřední záměr, základ, místo soustřednosti, jednoduchost, přijetí vlastního lidství

Pět je paprsek středu, první mayská číslovka vyjádřená čárkou, lidská základna individuálního já. Vkročte do středu svého krystalového jádra.Co se tam nalézá? Jaký je váš základ, váš vnitřní smysl, váš ústřední záměr, vaše individuální vize? Pomocí této vize se můžete dostat k pravdě hvězdného jádra. Představte si, že jste střed, který se neustále zvětšuje vyzařováním pravdy a světla.

Jste středem svého vlastního vesmíru! Nezapomeňte, že v lidské existenci je ukryta veliká moudrost. Jestliže upřímně přijmete svůj lidský úděl, uděláte si ze svého individuálního já pevnou základnu. Chcete-li svou pozemskou existenci prosvětlit, musíte se obrátit do svého nitra. Odhalte základnu svého posvátného středu. V meditaci přijměte posvátný klid unis mundi, místo dokonalé souměrnosti. Nebudete-li se držet představ, které jste si o sobě utvořili, stanete se tím, kým skutečně jste. Předpokladem je prostota. Buďte neustále ve středu své bytosti. Jste zenovým mistrem, který je středem mysli začátečníka.

Šest - Organická rovnováha

Organická rovnováha vyvěrá ze základu, který se projevuje ve všech dimenzích. Také hvězdy mají své kořeny.

Kvality: receptivita, schopnost odezvy, dynamická rovnováha, kořeny v mnoha dimenzích

Šest je paprsek organické rovnováhy, dynamického vyvážení základny individuálního já (pět) a jednoho bodu jednoty. Organická rovnováha není statický nebo fixní stav , ale aktivní proces. Tato karta vám radí, že nehybný stav můžete překonat a rovnováhu obnovit tak, že se na problém podíváte v širších souvislostech. Rovnováha je zakořeněna v totalitě vaší bytosti. Vaše bytost by měla mít hluboké kořeny, abyste byli schopni pevně stát v tomto světě. Do svého současného projevu je třeba zapojit i své bytostné já. Předpokladem životního elánu je bytostná podstata.

Jste jednota vytvářející organickou rovnováhu. Můžete volit, projevovat svůj názor, dávat i dostávat. Šestka vás žádá, aby byl váš postoj k životu naplněn láskou. Realizací šesticípé hvězdy můžete přinést nebe na Zemi. Až se budete vracet domů, přineste Zemi nebe. Tím se vytvoří organická rovnováha, nebe a Země v symbiotické jednotě.

SEDM - Mystická síla

Ať vaše mystická síla, lotos světla, otevře kuklu a motýl nechť vzlétne ke hvězdám.

Kvality: mystický řád, přijetí sebe sama, odborník na sakrální oblast, přímé spojení se Zdrojem, prázdnota

Sedm je paprsek mystické síly, základna individuálního já mezi dvěma body polarity. Vaše duše touží po vyluštění skrytých tajemství. Rehabilitací osobního vztahu ke Zdroji získáte zpět svou mystickou moudrost. Vyvoláním mystické síly sedmi čaker se rychle dostanete do oblasti božského osvícení.

Vědomí sedmičky je zkouškou, zda teorie opravdu platí, protože vaším úkolem je mystickou sílu prakticky využít. Jako odborník na oblast posvátna máte integrovat polarity tak, aby spolupracovaly a staly se solidní základnou. Nosíte sedmicípou hvězdu, symbol mistra řemeslníka. Podaří-li se vám spojit pocity s intelektem, můžete přeměnit hmotu v mystické vědomí. Přijměte sebe sama a ze sloupce světla ve vaší páteři vytvořte světelné tělo. Pokladem, který jste dostali, jste vy. Podmínkou je ovšem bezpodmínečné přijetí sebe sama. Zbavte se potřeby vnějšího potvrzení, otevřete se úplně vlastní mystické síle. Integrujte se s tajemstvím kruhového pohybu, které je ukryto v čísle sedm: sedm čaker, sedm planet, sedm paprsků, sedm stupňů pyramidy - sedm fází jednotného vědomí.


OSM - Harmonická rezonance

Proboden harmonií jednoho srdce zpíváte píseň extáze. Zpívejte také, aby se písní probudil sen.

Kvality: získání síly, galaktická mřížka, cesta jednoho srdce, sluneční cesta.

Osm je paprsek harmonické rezonance, základna individuálního já (pět) spojená s vibrací trojice. Je to láska, která se stala tělem. Vytvořte ze svého života harmonický proud. Vstupte do spirálových frekvencí velké galaktické mřížky. Rezonance s touto mřížkou, kterou máte vrozenou, je zdrojem síly. Uvědomte si, co Vás přitahuje, protože tam můžete nalézt jedinečné příležitosti. Dokážete-li nalézt přirozenou rezonanci s ostatními, odhalí se Vám harmonie bytí vůbec. Buďte vnímaví. Jste prorok harmonie, místo střetu pozemské skutečnosti s nekonečnem.

Hlubší harmonii vneste i do praktické situace, v níž se právě nacházíte. Osvoboďte se od egoismu. Přijměte mohutnou energii, kterou se zvyšují harmonické frekvence naší planety. Volně dýchejte. Jste písní, kterou zpívá nová zlatá oktáva. Rozezněte svou bytost tónem jediného srdce!

Osm je číslo sluneční cesty do vyšší oktávy bytí. Svým tvarem symbolizuje moudrý výrok: " Jak nahoře, tak dole", ve stále vyšších světelných spirálách. Osm představuje ukončení sedmi evolučních fází a ohlašuje cestu Země do dvanáctinásobné spirály sluneční evoluce.

DEVĚT - Velké cykly

Jsi jedním kamínkem v obrovské mozaice světla, přispěj i ty svým dílem k velkolepé podívané na pozadí velkých cyklů.

Kvality: dokončení, rozšíření, velké časové cykly, naplnění, velkolepý plán

Devět je paprsek velkých cyklů, základna individuálního já (pět), která se otevírá čtyřem bodům míry a kruhu. Je to velkolepý plán, rozvíjení vyššího řádu. Číslo devět nabízí vytoužené dokončení. Je třeba naplnit svůj vzor, svůj okruh. Stát se ztělesněním mistrovství a moudrosti, kterou jste přišli realizovat. Tento paprsek žádá skoncovat s bytím na zkoušku a prostě být. Staňte se ztělesněním moudrosti velkých cyklů. Vyzařujte světlo i pro ostatní. Rozvíjejte svým životem vyšší řád nového světa.

Ve velkém cyklu je číslo devět dokončením expanze. Co máte dokončit? Znáte vodítka, podle kterých je možno tento cyklus dokončit? Chcete-li se dále vyvíjet, je třeba se zbavit stereotypů, které překážejí. Přišel čas naplnění. Nacházíte se na vrcholu oblouku velkého časového cyklu. V tomto cyklu dojde ke svinutí času a prostoru, splynutí minulosti s budoucností a k naplnění minulých životů. K naplnění tajemství tří trojúhelníků můžete přispět i vy svými schopnostmi.

 

DESET - Manifestace

Klíčem k pravé identitě v tomto a všech světech jsi ty. Odemkni brány k Velkému tajemství, které se tvým prostřednictvím manifestuje.

Kvality: záměr, motivace, skutečná identita, základ bytostného Já, harmonizovaná manifestace

Deset je paprsek manifestace, základna individuálního já, která projevuje svou pravou identitu, základnu bytostného Já. Čeká vás silná manifestace. Dochází ke spojení dvou světů. Klíčem k manifestaci ve všech světech je jasný cíl a ztělesnění vaší božské podstaty. Po jaké manifestaci touží vaše srdce? Začněte harmonizací vlastního bytostného Já. Ve spojení se záměrem vytvoří bytostná podstata éterickou myšlenkovou formu, " obraz energetické matrice". Energetický vzorec, pokud není omezován omezenými názory, vyjde najevo a vyvíjí se. Jeho vývoj spočívá v tom, že vyrovnává a uspořádává podle širšího plánu, až se nakonec uvolní v manifestaci.

Jestliže jste si vybrali desítku, znamená to, že je třeba prozkoumat, z jakých základů vycházíte. Na jakých strukturách a názorových systémech je vybudována vaše skutečnost? Na jakém základě se rozhodujete? Nyní totiž vytváříte novou základnu, vcházíte do všeho, co jste, do vlastního bytostného Já. Až vyjde základna vašeho bytostného Já najevo, poznají ostatní vaši totožnost. Až budete rezonovat s vesmírem, manifestace proběhne automaticky.

Rozšiřte si obzor tím, že do zorného pole zahrnete i zdánlivě nemožné. Vystupte ze svého lineárního vnímání, podle jehož se věci musejí dít postupně. Opusťte rozumové plánování, které patří do oblasti ega a prostě rezonujte s žádanou manifestací. V nelineární skutečnosti je třeba věci cítit jako dokonalé! Přesunete-li své vědomí ze statické jevové stránky reality na generativní, aktivní aspekt stvoření, na kauzální matrici archetypální a posvátné geometrie, dostanete se tam, kam toužíte!

JEDENÁCT - Disonance

Duše, když je obnažena na bytostnou podstatu, letí vzhůru.

Kvality: změna, dezintegrace, nechat být, stahování, přechod od složitosti k jednoduchosti, novátor, "rozbíječ systémů"

Jedenáct je paprsek disonance, spojení základny individuálního já se základnou bytostného Já, obohacené o bod jednoty. Jedenáct je proces dezintegrace, odkládání vrstev až na bytostné jádro. Jednota je velký zdroj světla, který transformuje mechanismy a struktury, zbavuje všech věcí, které překážejí vývoji k celistvosti. Podívejte se na svůj vývoj po vnější stránce. Vyměňte složitost za požehnanou jednoduchost.

Jedenáctka znamená, že vaším úkolem je znovu prozkoumat, osvětlit a transformovat své ideály, názory a představy. Zamyslete se nad tím, co ve vašem životě nehraje. Nechte to být! Přijměte proces dezintegrace bez odporu a hodnocení. Právě se totiž hroutí pevné hradby vašeho odporu. Odbouráním vzdoru a bariér vzniká prostor pro větší moudrost. Stáváte se otevřeným systémem. Tato karta vás vyzývá, abyste se stali novátorem, "rozbíječem systémů", hybnou silou změny. Všechno, co přesahuje pevně definované a neflexibilní, je fér hra. Právě se odstraňuje všechno, čím se v současné době definujete. Čeká vás asanace a změna. Jakmile se fasáda začne drolit a zdi hroutit, zasvitne skutečná záře vaší bytosti.

DVANÁCT - Složitá stabilita

Stabilita vyvěrá z nitra bytosti a protéká prostřednictvím pulzu propojenosti.

Kvality: stabilita během rozvoje, větší konstelace, jednota protikladů, posvátná světelná shromáždění, propojovací síť

Dvanáct je paprsek složité stability, základna individuálního já ve spojení se základnou bytostné podstaty a mystickou pravdou polarity. Všechno je navzájem propleteno v tanci jin a jang. Všechno je součástí většího celku. Využívejte moudrost, sílu a stabilitu, na kterou máte nárok jako člen velké rady. Nezávisle na zkušenostech jednotlivce existuje složitá stabilita vyššího řádu, která může zajistit individuální stabilitu při růstu a vývoji. I v životě ve světě protikladů může poznání, že všechny části tvoří jediný celek, přispět k pocitu, že pod tím vším zmatkem je souvislost a struktura. Tato struktura je hologram polarity, osnova vzniku všech světů a skutečností.

Stabilita je záležitost individuálního vnímání. Zjistěte, jestli se ve zdánlivé spleti života nenacházejí cesty, které umožňují nerušený rozvoj. S pomocí polaritních vztahů můžete probádat a rozšířit každou omezující představu. Otevřete své vnímání. Jste naplněním tajemné rovnováhy kosmu.

Číslo dvanáct nepřímo poukazuje na vaši skrytou nebo již projevenou schopnost shromažďovat kolem sebe lidi se stejným posláním. V meditacích vám mohou vytanout vzpomínky na shromáždění, kterých jste se v minulosti zúčastnili. Jestliže vás tyto vzpomínky osloví, měli byste na jejich základě shromáždit kolem sebe okruh bytostí s cílem realizovat boží plán.

Třináct – všeobecný pohyb

Třináctý tón vyvolává vyšší řád.

Ruka osudu kyně a pak vás katapultuje, svobodného, na cestu domů.

Kvality: „žolík“, neviditelné síly, neočekávaná změna, otevřený systém, dotyk osudu, přechod mezi dimenzemi

Třináct je všeobecný pohyb, základna individuálního já ve spojení se základnou bytostného Já s rytmem trojice. Třináct je číslo milosti Bohyně. Vyvolejte tuto milost. Máte na to bytostné právo! Třináctka se vás dotýká rukou neviditelných sil a radikální změny. Tato karta vás upozorňuje, že všechno, co se vyznačuje nechutí ke změně, neprobádaností nebo nehybností, se dostane do pohybu! Toto číslo znamená, že se blíží něco nečekaného, něco, co může dramaticky změnit váš život. Dotkla se vás ruka osudu, jednotlivým identifikacemi svého já směřujete k otevřenému vědomí.

Mayská bohyně pohybu Olin vás vybízí, abyste se odevzdali dokonalému vyššímu řádu, obsaženému v bytostném Já. O jaký pohyb se z hlediska odevzdání a důvěry jedná? Dávejte pozor na synchronicity a zdánlivé náhody, které si uvědomíte. Třináctka dává možnost radikálního „posunu frekvence“, který přináší bezpočet nových možností. Staňte se tím, kdo chodí po nebi. Budete-li otevření a flexibilní, nebudou pohyblivé orientační body překážkou, ale dynamickými spojenci. Otevřete se řízení osudu, který je dílem pohybu celého vesmíru.

Tato karta vás nabádá, aby jste nechodili slepě kolem zázraku. Číslem třináct se aktualizuje veškerá pozitivní energie, kterou jste obětovali pro uskutečnění svých snů a vizí. Ukazuje, že zázrak přechází z fáze možnosti do fáze naplnění.